• نوار درزگیر

نوار درزگیر 3E

3E - Self Expansion Tape

نوار درزگیر 3E BG1

3E BG1 - Self Expansion Tape