• آلومینیوم

MB-59 HS

درب کشویی لیفت اسلاید با مقطع 130 میلیمتر

MB-77 HS

درب کشویی لیفت اسلاید با مقطع 180 میلیمتر