• درب ضدحریق

MB-60 EI

درب ضدحریق کلاس حرارتی EI با پروفیل مقطع 60 میلیمتر

MB-78 EI

درب ضدحریق کلاس حرارتی EI با پروفیل مقطع 78 میلیمتر

MB-DPA EI

درب کشویی اتوماتیک ضدحریق کلاس حرارتی EI