• درب آلومینیومی

MB-45 S

درب آلومینیوم نرمال با پروفیل مقطع 45 میلیمتر

MB-59 SE

درب آلومینیوم ترمال بریک با پروفیل مقطع 50 میلیمتر

MB-60

درب آلومینیوم ترمال بریک با پروفیل مقطع 60 میلیمتر

MB-70

درب آلومینیوم ترمال بریک با پروفیل مقطع 70 میلیمتر

MB-86

درب آلومینیوم ترمال بریک با پروفیل مقطع 86 میلیمتر

MB-104

درب آلومینیوم ترمال بریک با پروفیل مقطع 104 میلیمتر

MB-104 Passive AERO Panel Door

درب آلومینیوم پانل دار با پروفیل مقطع 104 میلیمتر