• آلومینیوم

MB-60

پروفیل آلومینیوم لولایی ترمال بریک با مقطع 60 میلیمتر

MB-60 US

پروفیل آلومینیوم لولایی ترمال بریک مقطع 60 میلیمتر بازشو مخفی

MB-70

پروفیل آلومینیوم لولایی ترمال بریک مقطع 70 میلیمتر

MB-70 US

پروفیل آلومینیوم لولایی ترمال بریک مقطع 70 میلیمتر بازشو مخفی

MB-86

پروفیل آلومینیوم لولایی ترمال بریک با مقطع 86 میلیمتر

MB-86 SI

پروفیل آلومینیوم لولایی ترمال بریک مقطع 86 میلیمتر SI

MB-86 US

پروفیل آلومینیوم لولایی ترمال بریک مقطع 86 بازشو مخفی